Regulamin

Regulamin

§1
Regulamin okresla rodzaje, zakres oraz warunki swiadczenia przez BFA Sp. z o.o. z siedziba Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa,14/52 kod pocztowy 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorcow Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla Gliwic - Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000398276, NIP: 631-253-52-92 usług droga elektroniczna udostępnianych z wykorzystaniem serwisu Dotpay warunki zawierania i rozwiazywania umow o swiadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2
Przez użyte w Regulaminie okreslenia należy rozumieć:
- Usługodawca: BFA Sp. z o.o. z siedziba Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa,14/52 kod pocztowy 44-100 Gliwice
- Regulamin: niniejszy Regulamin korzystania z usług swiadczonych droga elektroniczna w ramach serwisu internetowego o adresach: EuroTax24.pl
- Portal: serwis internetowy o adresach www.borsuk.net.pl będacy systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Usługodawcy stanowiacy zbior dokumentow statycznych i dynamicznych, zawierajacych pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połaczone wzajemnymi relacjami,
- System Teleinformatyczny: zespoł wspołpracujacych ze soba urzadzen informatycznych i oprogramowania, zapewniajacy przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoca własciwego dla danego rodzaju sieci urzadzenia koncowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.,
- Swiadczenie usług droga elektroniczna - wykonanie usługi, ktore następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomoca systemow teleinformatycznych, na indywidualne żadanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecnosci stron, przy czym dane te sa transmitowane za posrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z poźn. zm.,
- Usługobiorca: podmiot korzystajacy z usług swiadczonych droga elektroniczna, -Usługa: swiadczona droga elektroniczna usługa opłaty za rozliczenie podatkowe

§3
1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca swiadczy Usługobiorcy droga elektroniczna usługę dokonania opłaty za złożenie wniosku o zagraniczne rozliczenie podatkowe.
2. Usługa Podatkowa jest swiadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Swiata.

§4
1. Usługa jest realizowana z wykorzystaniem Portalu oraz przy użyciu elektronicznych form płatnosci dokonywanych za pomoca wpłat online kartami płatniczymi lub wpłat online usługami przelewow internetowych akceptowanymi przez podmiot obsługujacy płatnosci wskazany w §5 ust.2 lub w innej, stosowanej przez ten podmiot formie.
2. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji: komputer klasy PC z MS Windows 95, podłaczony do sieci Internet, korzystajacy z przegladarek internetowych: Internet Explorer ver. 4.0 lub Netscape Navigator ver.
3. Za problemy lub szkody wynikajace ze stosowania innych konfiguracji lub programow Usługodawca nie odpowiada.
4. Usługobiorca, w zwiazku ze swiadczeniem przez Usługodawcę usługi , nie może dostarczać do Usługodawcy tresci o charakterze bezprawnym.

§5
1. W celu skorzystania z usługi Usługobiorca jest zobowiazany podać Usługodawcy, z wykorzystaniem Portalu:
a. wszystkich wymaganych danych osobowych umożliwiajacych dokonanie usługi.
2. Przy korzystaniu z wpłat online karta płatnicza Usługodawca wprowadza poniższe zasady:
a. z zastrzeżeniem postanowien ust.3, realizacja usługi przez Usługodawcę nastapi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowo dokonanej wpłacie,
b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opoźnienia wynikłe z rozliczen międzybankowych,
c. Usługobiorca zostanie obciażony ewentualnymi kosztami zwiazanymi z płatnoscia dokonywana na rzecz podmiotu wskazanego w §5 ust.2 (w szczegolnosci koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, etc.
3. Przy korzystaniu z wpłat online usługami przelewow internetowych Usługodawca wprowadza poniższe zasady:
a. z zastrzeżeniem postanowien ust.3, realizacja usługi doładowania przez Usługodawcę nastapi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowo zrealizowanym przelewie,
b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opoźnienia wynikłe z rozliczen międzybankowych,
c. Usługobiorca zostanie obciażony ewentualnymi kosztami zwiazanymi z płatnoscia dokonywana na rzecz podmiotu wskazanego w §5 ust.2 (w szczegolnosci koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, etc.
4. Przy pozostałych formach wpłat Usługodawca wprowadza poniższe zasady:
a. z zastrzeżeniem postanowien ust.3, realizacja usługi doładowania przez Usługodawcę nastapi niezwłocznie po otrzymaniu przez niego od podmiotu wskazanego w §5 ust.2 informacji o prawidłowej wpłacie,
b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za opoźnienia wynikłe z rozliczen międzybankowych,
c. Usługobiorca zostanie obciażony ewentualnymi kosztami zwiazanymi z płatnoscia dokonywana na rzecz podmiotu wskazanego w §5 ust.2 (w szczegolnosci koszt przelewu bankowego, zlecenia stałego, etc.
5. Szczegołowe zasady dotyczace dokonywania płatnosci okresla podmiot okreslony w §5 ust.2.

§6
1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wskazanych w §5 ust.1 lit a,
lit. b, §7 i §9. Dane osobowe sa przetwarzane w celu nawiazania, ukształtowania tresci, zmiany, rozwiazania umowy oraz prawidłowego swiadczenia i rozliczenia usługi .
2. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do tresci swoich danych i ich poprawiania.
3. Usługodawca może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy to jest dane charakteryzujace sposob korzystania przez Usługobiorcę z usługi:
a) informacje o rozpoczęciu, zakonczeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi, b) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usługi doładowania.

§7
1. Otrzymanie faktury VAT za usługę doładowania zrealizowana z wykorzystaniem Portalu jest uzależnione od:
a) złożenia przez Usługobiorcę stosownego wniosku w terminie przewidzianym przepisami powszechnie obowiazujacymi przesłanym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) udostępnienia, na warunkach okreslonych w §6, niezbędnych danych osobowych tj: imienia, nazwiska, adresu zameldowania na pobyt stały, adresu do korespondencji z kodem adresowym, numeru zasilonego telefonu i adresu e-mail Usługobiorcy, a w przypadku prowadzenia działalnosci gospodarczej rownież numeru identyfikacji podatkowej.
2. Faktura VAT, o ktorej mowa w ust.1 zostanie wystawiona zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami, po spełnieniu warunkow tam okreslonych. Faktura VAT może mieć postać elektroniczna.

§8
1. Zawieranie i rozwiazywanie umow o swiadczenie usług odbywa się z wykorzystaniem Portalu. Umowa zostaje zawarta z chwila złożenia zamowienia na usługę przez wypełnienie stosownego formularza udostępnionego w Portalu, udostępnienia danych wskazanych w §5 ust.1 oraz zaakceptowania postanowien niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za posrednictwem Portalu, w formie, ktora umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
3. Każdy może zapoznać się z trescia Regulaminu przed zawarciem umowy o swiadczenie usługi. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.

§9
1. Usługobiorcy służy prawo złożenia reklamacji w przypadku niewykonania przez Usługodawcę usługi albo wykonania tej usługi w sposob niezgodny z Regulaminem.
2. Składanie reklamacji następuje w drodze elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Podstawa reklamacji nie moga być:
a) nieprawidłowosci w wykonaniu usługi zwiazane z niewłasciwym wykorzystaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem programow służacych do korzystania z Portalu lub systemow informatycznych,
c) inne okolicznosci, za ktore Usługodawca nie odpowiada.
4. Reklamacja winna zawierać zwięzły opis zastrzeżen oraz okreslać osobę Usługobiorcy. Reklamacja nie zawierajaca powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.
5. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W razie niemożnosci rozpoznania i załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę wskazujac przewidywany termin jej rozpoznania.

§10
1. W przypadku wystapienia istotnych błędow w skonfigurowaniu lub działaniu systemu teleinformatycznego Usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do własciwej realizacji usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze swiadczeniem usługi do czasu usunięcia usterki przez Usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujacych informacji.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie albo niewłasciwe wykonanie usługi w przypadku zaistnienia okolicznosci, w tym problemow technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Portalu, w szczegolnosci w zwiazku z pracami konserwacyjnymi.
4. Usługodawca w przypadku powzięcia uzasadnionej watpliwosci co do możliwosci naruszenia interesow osoby trzeciej przy dokonywaniu wpłaty online karta płatnicza zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zapłaty dokonywanej w ten sposob, a co za tym idzie prawo odmowy wykonania usługi.

§11
1. Wszelkie prawa do całej zawartosci Portalu sa zastrzeżone.
2. Usługobiorca ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentow Portalu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znakow towarowych należacych do Usługodawcy. W szczegolnosci żadna częsć Portalu nie może być w celach zarobkowych kopiowana w całosci lub częsci, transmitowana elektronicznie lub w inny sposob, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

§12
1. Niniejszy Regulamin został uchwalony w dniu 10 grudnia 2011 r. przez Zarzad Usługodawcy.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwosć zmiany Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodza w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach Portalu. Doręczenie zmienionego Regulaminu Usługobiorcy następuje poprzez ogłoszenie jego tresci na stronach Portalu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do swiadczenia usług droga elektroniczna stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§13
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2018 r.

Kontakt

Infolinia PL: +48 786 001 203

E-mail: [email protected]

holandia.org Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 33/III
44-100 Gliwice

© 2020 EuroTax24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.